(As of July 1, 2021)

Representative Director, Chairman Tatsuhiko Namura

Representative Director, President

Kensuke Namura

Representative Director, Vice President

Syuzou Yoshioka

Director, Senior Managing Executive Officer

Mitsuo Rikitake

Shigefumi Mabuchi

Director, Executive Officer

Shuu Mukou

Director

Teruo Suzuki *1

Yoshitaka Furukawa *1

Corporate Auditor

Tsunayoshi Fukuda

Yoshihiro Ikebe

Kimiou Yamashita *2

Masaji Daiho *2

Managing Executive Officer

Takayuki Inoma

Executive Officer

Takashi Sakata

Kunisuke Matsunaga

Takashi Chiyo

*1 indicates an outside director as provided for in Article 2-15 of the Company Act.

*2 indicates an outside corporate auditor as provided for in Article 2-16 of the Company Act.